วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 16

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 16 ( 5 ต.ค. 54 )*** หมายเหตุ***


 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ( นอกตาราง )

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 15

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 15 ( 28 ก.ย. 54 )

-อาจารย์ได้สรุปเนื้อหาวิชาทั้งหมดที่เรียนมาว่าเรียนแล้วได้อะไรบ้างให้นักศึกษาช่วยกันตอบ เช่น
           *เทคนิคการผลิตสื่อ
           *ความถูกต้องและความเหมาะสมในการนำไปใช้
           *การทำงานร่วมกับผู้อื่น
           *วัตถุประสงค์ในการทำสื่อ
           *ประเภทของสื่อ
           *การใช้ความคิดสร้างสรรค์
             ฯลฯ


-หัวใจหลักของเกมส์การศึกษา คือ สาระ

-การเรียนรู้ คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

-พัฒนาการ คือ ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม


*** หมายเหตุ *** 

อาทิตย์หน้าอาจารย์นัดสอบนอกตาราง  

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 14

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 14 ( 21 ก.ย. 54 )


**** หมายเหตุ **** 
             
              วันนี้ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จัดการแสดงนาฎศิลป์ไทยในรายวิชา การจัดประสบการณ์นาฏศิลป์และเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย ( EAED 2203)  ณ อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก (ชั้น8) วันที่ 21 กันยายน 2554


บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 13

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 13 ( 14 ก.ย. 54 )


- วันนี้ได้แจกเอกสารเกมการศึกษา

- อาจารย์ได้อธิบายถึงเกมการศึกษาและได้บอกวิธีการทำเกมการศึกษาที่ถูกต้อง

- อาจารย์ได้ตรวจบล็อคของนักศึกษา

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 12

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 12 ( 7 ก.ย. 54 )

-  วันนี้อาจารย์ได้อธิบายถึงเรื่องของเกมการศึกษา และใ้ห้นักศึกษาจับกลุ่ม 
กลุ่มละ 4 - 5 คน เพื่อจัดทำเกมการศึกษาในแต่ละหน่วย
พอทุกคนจัดกลุ่มเสร็จอาจารย์ให้จับฉลากว่า แต่ละกลุ่มจะได้หน่วยอะไร  

- กลุ่มข้าพเจ้าได้ " หน่วยที่2 หน่วยร่างกาย "
และอาจารย์ได้แจกกระดาษแข็งให้นักศึกษานำกลับไปทำเกมการศึกษาเป็นกลุ่ม
แล้วนำมาส่งในคาบถัดไป

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 11

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 11 ( 31 ส.ค. 54 )

 
- วันนี้ส่งงานที่อาจารย์สั่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคือการประดิษฐ์สิ่งต่างๆจากขวดน้ำ
โดยกลุ่มละ 3 - 4 คน ต่อ 1 ชิ้นงาน กลุ่มข้าพเจ้าทำพัดลมหมุนด้วยมือ
 
- อาจารย์ได้อธิบายถึงเกมการศึกษาให้นักศึกษาฟังอย่างละเอียด
และให้นักศึกษาทำ MindMap เกี่ยวกับเกมการศึกษาว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง?
 
- อาจารย์ได้สอนการทำ MindMap  ในโปรแกรม MindMapper5.0 แล้วอาจารย์ให้นำไปใส่ลงในบล็อค  โดยบันทึกเป็นไฟล์รูปภาพ ดังนี้
 
 

วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 10

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 10 ( 24 ส.ค. 54 )

- ทำไมต้องทำสื่อ
1. เพื่อรู้เทคนิคในการทำสื่อเพื่อนำไปพัฒนาในกสรสอนเด็ก
2. ถ่ายทอดความรู้ ถ่ายทอดทักษะ
3. สิ่งที่สร้างขึ้นมา / ผลิต
4. ของจริง / สถานการณ์จริง
 

- ต้นแบบ 
 1.  เพลง
 2. นิทาน
 3. เกมการศึกษา
 4. เทคนิค

          -  การเคลื่อนไหว คือ การเดิน - การหมุน         
          -  Popup
          -  เชื่อก
          -  ทำภาพนูน
          -  วัตถุเสมือน

- สื่อเป็นตัวถ่ายทอด  สื่อต้องมีโอกาสให้เด็กได้สังเกต

- สื่อต้องสอดคล้องกับการเรียนรู้
- สื่อเป็นตัวถ่ายทอดความรู้และทักษะ
- อาจารย์ ยกตัวอย่างในการทำสื่อ พับ เช่น รูปสุนัข

ตัวกำกับ


- ตัวเด็ก :  แข็งแรงไหม ( ความแข็งแรงของสื่อ )
- สาระของเรื่อง เช่น
1. หน่วยของผลไม้
2. เคลื่อนไหวและจังหวะ


 -จะใช้ในเหตุการณ์ไหน จังหวะไหน                                                       


- อ่านเกมการศึกษา

-เสริมประสบการณ์ ของจริง นิทาน

-คำคล้องจอง ภาพต่างๆ

- เวลา : ประหยัดเวลา

- งบประมาณ 

- การเคลื่อนไหวและจังหวะ

- ภาพ ( การประกอบอาหาร )

- เกมการศึกษา
 1.  กลางแจ้ง :  เครื่องเล่นสนาม เช่น ทราย , ล้อ

ยาง > คิดออกแบบเกม > กระโดด
 2.  ศิลปะสร้างสรรค์ : สีน้ำ , ดินน้ำมัน , สีเทียน

- เกมอิสระ : เล่นตามมุม

*** การบ้าน ***


- ทำสื่อที่ทำจากขวดน้ำที่ใช้แล้ว ( ขยะจากขวดน้ำ นำมารีไชร์เคอร์ ) 4 คน ต่อ 1 ชิ้น งาน
- เด็กเรียนรู้อะไร
- วัตถุประสงค์
- วิธีทำ ( ถ่ายรูปตามลำดับขั้นตอน )
- อ่านเกมการศึกษา